Обавештење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИ НЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне
и грађевинске послове

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10)

Смедеревска Паланка, 15.05.2013. године

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О донетом решењу о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на територији општине Смедеревска Паланка носиоца пројекта „Центар за рециклажу“ доо

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка на захтев оператера „Центар за рециклажу д.о.о. Београд, профитни центар Крагујевац, откупни центар Смедеревска Паланка“ са пословним седиштем у Београду ул. Томе Буше бр. 14. спровело је поступак у коме је донето решење о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији Општине Смедеревска Паланка у Смедеревској Паланци у ул. Мајора Гавриловића бб. на кп. бр. 726/13 КО Глибовац I.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од петнаест дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова, а на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10).

У року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

 

 

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.