Одељење за општу управу и месне канцеларије

Врши послове локалне и државне управе који се односе на месне канцеларије, праћење стања у области законости и ажурности у раду органа управе, спровођење референдума, избора за органе, вођења матичних књига. Одељење спроводи управни поступак у области: дечијег додатка, материнског додатка, помоћи за новорођенчад и инвалидско борачке заштите, решавања статусних и других питања избеглица, инспекцијског надзора у области просвете и образовања, стипендирања и кредитирања ученика. Одељење, такође, руководи пословима писарнице и архиве, израде бирачког списка, персоналне евиденције радника општинске управе, послове издавања радних књижица, оверу преписа, потписа, рукописа, уговора о раду, извршавања решења Центра за социјални рад. Одељење прати и координира рад месних заједница и савета месних заједница, руководи пословима коришћења и одржавање зграде општине и пратећих простора и обезбеђивања других услова рада за органа локалне и државне управе. Организује послове превоза моторним возилима и обавља друге сервисне услуге, биротехничке послове, као што су коришћење и одржавање телефонске централе, достава аката.

 

Одељење врши и друге послове утврђене Законом и одлукама Скупштине општине

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.