Прописи:

Закон о планирању и изградњи ( ''Сл. гласник РС'' бр.132/2014)

Надлежност:

На основу члана 175. Закона о планирању и изградњи ( ''Сл. гласник РС'' бр.132/2014) грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има права и дужности да провери: 

 • да ли се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и техничкој документацији:
 • да ли је за објекат који се гради издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења, односно да ли је за објекте из чл.145 издато решење о одобрењу извођења радова;
 • да ли је инвеститор закључио уговор о градњи у складу са законом;
 • да ли је градилиште обележено на прописан начин;
 • да ли су извршени радови, односно материјал, опрема и инсталација која се уграђује одговара закону и прописима;
 • да ли је на објекту који се гради, или је изграђен, постоје недостаци који угрожавају безбедност околине
 • да ли је за објекат издата употребна дозвола;
 • да ли се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска и употребна дозвола

      У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је дужан да обавезно изврши два инспекцијска надзора (по обавештењу о пријави темеља и по завршетку објекта).

 

Грађевински инспектор је овлашћен:

 • да уђе на градилиште,
 • да тражи исправе,
 • да узме изјаве од одговорног лица  и
 • да фотографише.

Контакт:

е-маил: vesna.gi@smederevskapalanka.rs

тел. 026/310-122 ( локал 120 )

Грађевински инспектор:

Весна Стошић, диг.