начелник: Саша Ристић

 

телефон: +381 (0) 26 310 122  локал 118 и 153

саобраћајни инспектор: Мирјана Драгичевић

грађевински инспектор: Весна Стошић

инспектор за заштиту животне средине: Александра Живковић

комунални инспектори: Предраг масловарић

                                             Сања Рајковић

                                             Јелена Гајић

                                             Горица Панић

                                             Добрица Тагић

Одељење за инспекцијске послове обавља контролу извођења радова и изградње грађевинских објеката, израду решења о рушењу и уклањања објеката за објекте који немају грађевинску дозволу, израду предлога нормативно-правних аката и административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката, израду програма уклањања обеката и одговора за његово извршење, надзор над применом прописа у области комуналне делатности, надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области заштите животне средине: заштита од буке, заштита ваздуха, заштита од нејонизујућег зрачења, заштита природе, процена утицаја на животну средину и управљања отпадом, надзор над применом закона о превозу у друмском саобраћају, надзор над применом прописа на изградњи и реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева и улица у насељеним местима у погледу стања, правилног одржавања, примене техничких и других прописа којима се осигурава безбедан и несметан саобраћај, послове који се односе на режим и техничко регулисање саобраћаја, управљање саобраћајем и развојем система управљања саобраћајем, врши послове у вези заузећа саобраћајних површина у складу са Законом о путевима, даје сагласност на привремене измене режима саобраћаја за време одржавања манифестација или код извођења радова на уличној мрежи или извођења радова на одржавању, заштити, коришћењу и управљању општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељу, врши инспекцијски и управни надзор у предшколским установама, основном и средњем образовању, припрема планове инспекцијског надзора, сачињава контролне листе из области инспекцијског надзора, израђује нацрте аката из надлежности Одељења за потребе органа Општине.

 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.