ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

начелник: Предраг Масловарић

 телефон: +381 (0) 415 0057

саобраћајни инспектор: Дарко Петровић

грађевински инспектор: Милоје Радосављевић, телефон: +381 (0) 26 317 087 локал 120

инспектор за заштиту животне средине: Александра Живковић, телефон: +381 (0) 26 317 087 локал 117

комунални инспектори: Саша Ристић

                                             Сања Рајковић

                                             Јелена Гајић

                                             Горица Панић

телефон: +381 (0) 26 317 087 локал 118

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање мера; учетвује у сачињавању предлога одлука и других општих аката које доноси огран општине; усклађује активности инспекцијских служби и полиције у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; утврђује стратешке, годишње и оперативне планове рада Одељења и припрема извештаје о раду Одељења за Скупштину, Општинско веће и друге органе; припрема анализе, информације и извештаје о стању у области инспекцијског надзора; припрема одговоре на представке и одборничка питања; предлаже мере за унапређење рада;Обавља и друге послове по налогу начелника ОУ.