ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

начелник: Зоран Живковић

телефон: +381 (0) 26 415 00 64

Опис послова:Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства и надзире рад запослених у Одељењу; предлаже и планира мере за унапређење стања, пружа потребну стручну помоћ; обавља послове на спровођењу мера здравствене заштите запослених, учествује у припреми аката о процени ризика, организује превентивна и периодична испитивања радне околине и опреме за рад; предлаже мере за побољшање услова рада, прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на раду; обезбеђује зграду Општине, инсталација, гаража, инвентара, архиве и друге опреме од пожара; сарађује са инспектором противпожарне заштите; врши послове припреме плана одбране Општине; припрема предлоге мера у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других непогода која обухвата превентивне мере заштите; предлаже услове за успостављање интегрисаног система заштите и спасавања у циљу обједињавања свих превентивних и оперативних мера заштите живота и имовине грађана и ефикаснијег ангажовања свих расположивих ресурса у случају катастрофе изазване природном или људском делатношћу; обавља и друге послове по налогу начелника ОУ.