начелник: Зоран Живковић

телефон: +381 (0) 26 415 00 64

Одељење за заједничке послове обавља послове који се односе на кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту запослених и сарадњу са другим органима, стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана, организацију стручног усавршавања службеника, процену ефеката спроведених обука, анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналних досијеа запослених, као и остале послове од значаја за каријерни развој службеника,  припрему информација и званичних саопштења, унапређење приемне информационих технологија, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера, организацију и обуку запослених у Општинској управи; Одељење обавља и послове одбране Општине и учествује на изради и спровођењу планова Општине који су саставни део плана Републике Србије, као и послове који се односе на смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама. Обавља послове који се односе на коришћење биротехничких и других средстава, коришћење, одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија, праћење и контролу примене мера за безбедност и здравље запослених и ствара услове зa безбедан и здрав рад запослених, обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и старања о њиховом одржавању, одржавање чистоће пословних просторија, оперативне послове умножавања материјала и дактилографске послове, организацију рада доставне службе, административно-техничке послове набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава, поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, координацију,  припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације Општине.

 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.