Одељење за локални економски развој, привреду и пољопривреду

ОДЛУКA О УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЕЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА


начелник: Вељко Михајловић

телефон: +381 (0) 26 415 00 65, 415 00 60

e-mail: ler@smederevskapalanka.rs
              privreda@smederevskapalanka.rs
              poljoprivreda@smederevskapalanka.rs

 

Одељење за локални економски развој, привреду и пољопривреду предлаже приоритете инвестиција, иницира израду инвестиционих пројеката значајних за Општину у областима привреде и привредних потенцијала, пољопривреде, шумарства и водопривреде, туризма и заштите животне средине и социјалне политике, координира и спроводи послове на изради техничке документације са јавним предузећима, као и са другим субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације, учествује у изради стратегије, бизнис планова на реализацији концепта партнерства, јавног и приватног сектора, студија изводљивости за формирање инвестиционих фондова, врши друге активности ради промоције Општине и привлачење инвеститора, обавља послове који се односе на пружање помоћи приватним предузетницима при регистрацији предузећа и изради бизнис планова, приликом аплицирања на јавним позивима за остваривање права на кредит, у циљу презентације привредних и пољопривредних потенцијала општине, прати, анализира и предлаже мере надлежним органима ради заштите пољопривредног земљишта, прати развој задругарства, удруживање пољопривредних произвођача, руралног развоја и развоја водопривреде, прати прописе у вези остваривања права пољопривредних произвођача на одређене повластице (премије, регрес и др.), учествује у припреми за израду пољопривредне основе у складу са Законом о пољопривредном земљишту, учествује на изради годишњих планова и програма из области пољопривреде, водопривреде, заштити и коришћењу пољопривредног земљишта, врши едукацију, информисање, пружа непосредну стручну помоћ пољопривредним произвођачима на територији Општине из области пољопривреде (воћарство, сточарство, ратарство, заштита биља, регистрација и пререгистрација пољопривредних газдинстава и друго).

 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.