начелник: Милан Павловић

телефон: +381 (0) 26 313-087 локал 113

Одељење за Општу управу врши послове локалне и државне управе који се односе на управни поступак у области грађанских стања, вођење матичних књига, праћење стања у области законитости и ажурности у раду органа управе, вођење и ажурирање бирачког списка и посебног бирачког списка, пружа стручно трхничку помоћ приликом спровођења избора за локалне органе власти и спровођење референдума, бесплатну правну помоћ, заштиту права пацијаната, послове месних канцеларија, писарнице и архиве, стручну и техничку помоћ саветима месних заједница.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине и стварања услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, на територији месних заједница образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

 1. Месна канцеларија Азања за насељено место Азања,
 2. Месна канцеларија Баничина за насељено место Баничина,
 3. Месна канцеларија Бачинац за насељено место Бачинац,
 4. Месна канцеларија Башин за насељено место Башин,
 5. Месна канцеларија Влашки До за насељено место Влашки До,
 6. Месна канцеларија Водице за насељено место Водице,
 7. Месна канцеларија Глибовац за насељено место Глибовац,
 8. Месна канцеларија Голобок за насељено место Голобок,
 9. Месна канцеларија Грчац за насељено место Грчац,
 10. Месна канцеларија Кусадак за насељено место Кусадак,
 11. Месна канцеларија Мала Плана за насељено место Мала Плана,
 12. Месна канцеларија Мраморац за насељено место Мраморац,
 13. Месна канцеларија Придворице за насељено место Придворице,
 14. Месна канцеларија Ратари за насељено место Ратари,
 15. Месна канцеларија Селевац за насељено место Селевац,
 16. Месна канцеларија Стојачак за насељено место Стојачак,
 17. Месна канцеларија Церовац за насељено место Церовац.

 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.