ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

Одељење за урбанистизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове

начелник одељења: Јована Пантелејић

Одсек за евиденцију и управљање имовином Општине

телефон: +381 (0) 26 310-550; 310-122 локали 110, 111, 112

 

 • Послови у области припреме и праћења израде планских докумената

                       

Припрема потребну документацију за спровођење процедуре припреме, разматрања, доношења и објављивања одлуке о изради и измени планског документа, процедуру израде и измене и уступања израде и измене планског документа, стручне контроле планског документа и измене планског документа, раног јавног увида и јавног увида у плански документ и измену планског документа, припреме, разматрања, доношења и објављивања планског документа и измене планског документа, као и уношења планских докумената и измене планских докумената у Централни регистар планских докумената, припрема потребну документацију за спровођење процедуре исправљања техничких грешака у планским документима и изменама планских докумената. Обавља стручне и административне послове у вези са координацијом рада са обрађивачима планских докумената. Учествује у формирању локалног информационог система планских докумената и стања у простору. Прикупља податке у циљу истраживања, односно праћења стања у релевантној области и по потреби, размењује битне информације унутар и изван органа; Утврђује податке релевантне за анализу;  Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Послови електронске обједињене процедуре за издавање аката за изградњу и употребу

спроводи поступак обједињене електронске процедуре, издавање локацијских услова, обавља послове издавања грађевинских дозвола, издавање употребних дозвола и комплетан поступак електронске обједињене процедуре, као и друге послове који произилазе из примене Закона о планирању и изградњи. Оцењује исправе, води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте. Врши издавање информација о локацији. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Имовинско – правни послови

Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте. Разматра наводе жалбе, одлучује по жалби у границама овлашћења првостепеног органа, односно припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног поступка. Врши све управне послове у вези конверзије земљишта, експропријације, изузимања земљишта, води поступак и доноси решења о административном преносу, обавља стручне и административне послове за излагање планских докумената на увид и сачињава извештаје о извршеном јавном увиду. Одржава  јавне расправе  ради одређивања накнаде за одузето  градско-грађевинско земљиште  и  експроприсано  земљиште и закључује  писмене споразуме о накнади, уколико до њих дође,  или пак предмет доставља суду  на даљу надлежност, уколико  странке не склопе споразум Подноси захтеве за отпис  експроприсаних  и одузетих   непокретности надлежним органима, учествује у расписивању и спровођењу конкурса  за доделу земљишта  на трајно коришћење ради  изградње стамбених и пословних објеката. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Послови из области урбанизма

Учествује у поступку потврђивања урбанистичких пројеката и  пројеката препарцелације и парцелације. Учествује у изради средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, као и изради извештаја, анализа, закључака из ове области. Сарађује са другим организационом јединицама, сарађује са  републичким органима и организацијама, агенцијама и заводима у вези са пословима из области урбанизма. Учествује у формирању локалног информационог система планских докумената и стања у простору. Прикупља податке у циљу истраживања, односно праћења стања у релевантној области и по потреби, размењује битне информације унутар и изван органа; Утврђује податке релевантне за анализу; Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Послови озакоњења објеката

Покреће поступак озакоњења по службеној дужности обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења, прибавља сагласност за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту  природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења; спроводи поступак озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима; води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања; доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком  геодетском заводу – Служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији; води првостепени управни поступак; контролише  да ли су решени имовинско-правни односи у току поступка  озкоњења; припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје везане  за озакоњење објекта; израђује потребне информације, анализе и извештаје; обављује списак донетих решења на интернет страници надлежног органа. Води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте. Разматра наводе жалбе, одлучује по жалбама у границама овлашћења првостепеног органа, односно припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Регистратор за вођење регистра обједињене процедуре

Вођење електронске јавно доступне базе података обједињене процедуре о току сваког појединачног предмета, од подношење захтева за издавање локацијских услова до издавања употребне дозволе, обављање послова обједињавања локацијских услова, вођење евиденције о издатим грађевинским и употребним дозволама у електронском облику заједно са актима прибављеним у поступку обједињене процедуре, обављање послова објављивања путем интернета локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, остварује сарадњу са Централним регистром. Врши пријем, контролу исправности и иницијалну обраду документације из делокруга рада, води прописане евиденције, припрема и обрађује податке неопходне за вођење централних евиденција; Припрема прописане извештаје из области делокруга рада; Обавља стручне административно-техничке послове из области делокруга рада; Припрема све врсте стандардних потврда, уверења, докумената и извештаја ради остваривања права заинтересованих страна. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Послови саобраћаја

Обавља послове који се односе на режим и техничко регулисање саобраћаја, управљање саобраћајем и развојем система управљања саобраћајем, организује безбедност саобраћаја, врши издавање сагланости за заузеће јавних саобраћајних површина, даје сагласност на привремене измене режима саобраћаја за време одржавања манифестација или код извођења радова на уличној мрежи или извођења радова на одржавању, зашитити, коришићењу и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу. Учествује у дефинисању саобраћајних услова и давању сагласности на урбанистичко-техничку документацију саобраћајница и саобраћајних објеката за обављање градског, приградског и ауто-такси превоза на територији Општине. Прикупља и обрађује податке ради праћења стања у одговарајућој области. Израђује делове елабората, студија, програма и планова у одговарајућој области и прати њихову реализацију. Обавља и друге послове из области саобраћаја у складу са Законом, по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Управни послови у области заштите животне средине и управљања отпадом, стамбени послови

Врши преглед и проверу документације; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја пројеката на животну средину, захтевима за давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог стања;  спроводи поступак и припрема решења о захтевима за ажурирање студије о процени утицаја; организује јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и студији затеченог стања пројеката на животну средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању у поступку процене утицаја; организује рад и учествује у раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину; води јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја пројеката на животну средину; одређује мере и услове заштите животне средине у припреми израде просторних и урбанистичких планова; даје мишљење на одлуке о изради стратешке процене утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину; врши оцену извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину; припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину. Врши послове регистратора, доноси решења о исељењу у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Одсек за евиденцију и управљање имовином Општине

Руководи и координира радом одсека. Непосредно организује и усмерава рад радника Одсека. Обезбеђује благовремено, законито и правилно вршење послова из делокруга Одсека. Обавља и друге послове у складу са законом, уредбама и одлукама којима је регулисана предметна област. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Послови управљања имовином

Припрема израде нацрта и предлога аката, који се односе на располагање грађевинским земљиштем и другим непокретностима у јавној својини општине, прибављање грађевинског земљишта и других непокретности у јавну својину општине и сачињавање уговора и анекса уговора, праћење наплате потраживања и сачињавање извештаја органима општине са предлогом мера, предлаже општинском правобранилаштву покретање судских поступака за наплату потраживања, води евиденцију непокретне имовине у јавној својини општине, предузима мере на заштити и очувању непокретне имовине , предузима активности у вези са уписом јавне својине, обавештава Републичку дирекцију за имовину Републике Србије о свим променама у вези са уписом јавне својине, припрема предлоге за давање у закуп пословног простора чији је корисник или носилац права јавне својине. Даје предлоге решења за давање на коришћење пословног простора чији је носилац права јавне својине општина, предлоге по захтевима закупаца и корисника у вези са одобравањем извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању простора и признавање уложених средстава, поступа по решењима агенције за реституцију о враћању пословних простора и других непокретности бившим власницима односно њиховим законским наследницима, спроводи активности након предаје простора или других непокретности у државину, припрема предлоге за отказ уговора, сачињава информације и извештаје органима општине у вези са пословним простором, сачињава уговоре, анексе и споразуме из области пословног простора, даје податаке агенцији за реституцију и Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, води евиденцију о достављеним средствима обезбеђења плаћања и предлаже њихову реализацију, прати реализацију уговорних обавеза закупаца и корисника пословног простора у погледу коришћења и одржавања пословног простора. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Oпштинске управе.

 

 • Економско-финансијски послови управљања имовином

Процењује стање имовине, даје податке из евиденције које води; прати инвестиције; учествује у припреми плана јавних инвестиција; припрема нацрте, одлуке и уговоре о коришћењу и располагању имовином; припрема извештаје и информације из свог делокруга; Води евиденције и доставља сву потребну документацију катастру за упис у поступку озакоњења објеката и доставља потврде за упис забране отуђења објеката у виду забележбе. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

 

 • Послови евиденције непокретности

Води евиденције о непокретностима које користи ЈЛС, јавна предузећа и установе чији је оснивач ЈЛС; води евиденције терета на непокретностима, преузимања непокретности стечене наслеђем, уговором или другим правним послом; прибавља и комплетира потребну документацију; састављање записник о стању; даје податке из евиденција које води; припрема извештаје и информације из делокруга. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.