Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода врши утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито:

- Води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе;

- Врши утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање);

- Обавља канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода;

- Врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;

- Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;

- Води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима;

- Пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода;

- Обезбеђује примену прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја;

- Врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.