начелник: Нада Несторовић Николић

телефон: +381 (0) 26 415 0097

e.mail: lpa@smederevskapalanka.rs

У оквиру Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода образују се уже организационе јединице:

  1. Одсек за утврђивање јавних прихода и контролу, шеф одсека: Ненад Ђурић, телефон:+381 (0) 26 415 0204; 415 0098; 415 0201
  1. Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање, шеф одесека:   телефон:+381 (0) 26 341 700, шалтер број 4,  (026) 317 087 локал 156

                                                                    

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; потписује сва акта која решавајући у Управном поступку доноси Одељење, организује и прати извршавање послова пореских услуга и пореске контроле; обавља послове инспекцијског теренског надзора; учествује у изради методолошких упутстава везаних за администрирање редовне и принудне наплате, пријема и обраде пореских пријава, контроле и пореског књиговодства изворних јавних прихода; Учествује у припреми нацрта одлукаи других аката из надлежности Одељења које усваја Општинско веће и Скупштина општине;Организује и прати израду свих извештаја у везиутврђивања контроле и наплате локалних јавних прихода;  Организује и учествује у изради планова редовне и принудне наплате јавних прихода и прети њихово извршење; Организује и учествује у изради планова контроле, планова инспекцијског надзора, координира вођење првостепеног поступка по поднетим жалбама и приговорима пореских обвезника, прати и усмерава поновни поступак по поништеним управним актима; прати и усмерава одлучивање по поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај локалних јавних прихода; организује и координира поступак израде пореског завршног рачуна; Прати законску регулативу, стара се да планови контроле у року буду реализовани и предлаже мере за повећање квалитета у раду контроле.