начелник: Иван Никодијевић

телефон: +381 (0) 26 310-122; 312-463

e.mail: lpa@smederevskapalanka.rs

У оквиру Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода образују се уже организационе јединице:

  1. Одсек за утврђивање јавних прихода и контролу, шеф одсека: Ненад Ђурић
  1. Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање, шеф одесека: Нада Несторовић Николић

 

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода  врши утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са Законом. Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, покреће, води, и изриче казне  у првостепеном прекршајном поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.