Саветник за заштиту права пацијентаи правну помоћ: Добрица Стевановић

Адреса: Општина Смедеревска Паланка, улица Вука Караџића 25

Имејл адреса: dobrica.stevanovic@smederevskapalanka.rs

Контакт телефон: +381 26 317 087 локал 119

Опис послова:

  • Пружање потребних информација и савета у вези са правима пацијената, решавање по приговорима грађана,
    сачињава поднеске, тужбе, жалбе и др;
  • Заступа грађане којима је повређено законско право из области здравствене заштите;
  • Пружа правну помоћ грађанима давањем упутстава и правних савета;
  • Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника ОУ.