Начелник општинске управе: Гордана Костић

Заменик начелника општинске управе : Драгослав Живанчевић

317-087; локал 125

 

Начелник општинске управе представља Општинску управу, обједињује и руководи радом одељења, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга одељења организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, и одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених. Даје потребна упутства за рад, стара се о унапређењу метода рада и пружа потребну стручну помоћ.