Служба буџетске инспекције, ревизије и интерне контроле је надлежна за спровођење инспекције и ревизије над директним  и индиректним корисницима средстава буџета, јавним предузећима и установама.

Служба врши проверу примене Закона која представља накнадну проверу корисника буџетских средстава, врши контролу примене Закона у области  материјално-финансијског пословања  наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава.

Служба за инспекцију и ревизију има приступ  свим подацима, документима и извештајима и информацијама потребних за обављање функција код корисника буџетских средстава.

Служба обавља и друге послове из своје надлежности