СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, РЕВИЗИЈЕ, ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

 

Опис послова: Сачињава планове рада и издаје налоге за контролу пословних књига, извештаја, евиденције и друге документације код корисника буџетских средстава, са циљем утврђивања наменског и законитог коришћења буџетских средстава; Спроводи програм рада, контролу трошења буџетских средстава као и програма рада ревизије; Најављује контролу трошења буџетских средстава код буџетских корисника према динамици која је утврђена програмом рада; Сачињава извештаје о спроведеним контролама трошења буџетских средстава, извршеним ревизијама процеса рада буџетских корисника; Обавља и друге послове по налогу начелника ОУ.