СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

шеф службе: Ивана Танасковић

 телефон: +381 (0) 26 317 087 локал 107; 108

Опис послова:Руковођење и координирање рада Службе; старање о реализацији Одлука и других аката Скупштине општине, Општинског већа и њихових радних тела; пружање потребне стручне помоћи, старање о унапређењу организације рада у Служби, координирање рада Службе са другим службама и одељењима; обавља и друге послове по налогу секретара Скупштине општине и начелника ОУ.