СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

шеф службе: Иван Јоцковић

телефон: +381 (0) 26 317 087, локал 121

Опис послова: Израђивање Плана набавки и његово усаглашавање са финансијским планом; спровођење поступака јавних набавки, припремање Одлука и модела уговора; прикупљање понуда у координацији са комисијом за јавне набавке; руковођење, организовање и планирање рада Службе, пружање стручних упутстава, старање о законитом, благовременом и правилном обављању послова у Служби; вођење евиденције о јавним набавкама, припремање и подношење извештаја о раду Службе; обављање и других послова по налогу начелника ОУ.