Обавештење о спровођењу Обједињене процедуре електронским путем

 Обавештавамо Вас да је 01. јануара 2016. ступио на снагу Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.113/2015 од 30.12.2015. године) којим је ближе прописан поступак спровођења Обједињене процедуре.

Самим тим, убудуће ће се сви поступци у оквиру Обједињене процедуре обављати искључиво кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквируобједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ и http://gradjevinskedozvole.rs/

 

Такође, достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављаће се електронским путем кроз ЦИС.

Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом.

Обзиром на наведено, достава нових поднесака, аката и документације за све поступке у оквиру Обједињене процедуре више неће бити могуће преко шалтера Одељења за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, већ искључиво на начин на који је предвиђено Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Изузетно, ако је техничка документација израђена пре ступања на снагу овог правилника, а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у dwg или dwf формату, подносилац захтева, односно пријаве, може до 1. јануара 2018. године да ту документацију достави у папирној форми.

Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење