Поступак стечаја

Стечајни управник:  Верица Субашић, Гвозден Јовановић

 

На седници СО Смедеревска Паланка одржане 07.06.2017. године за ликвидационог управника ЈКП Микуља, именован је Славољуб Милић.

Од 08.06.2017. године закључен је Уговор о обављању послова ликвидационог управника између Општине Смедеревска Паланка и Славољуба Милића.

Након сачињеног Ликвидационог извештаја, где је утврђено да имовина  друштва није довољна за намирење  свих потраживања поверилаца због велике презадужености, ликвидациони управник је дана 13.10.2017. године поднео предлог за покретање стечејног поступка Привредном суду у Пожаревцу.

Решењем Приведног суда у Пожаревцу посл.бр.2. Ст. 25/2017 од 25.04.2018. године усвојен је предлог за покретање стечајног поступка. За стечајног управника именована је Агенција за лиценцирање стечајних управника, а за повереника именован је стечајни управник, Верица Субашић. Касније, стечајни управник,  Гвозден Јовановић.