Поступак стечаја

Стечајни управник:  Верица Субашић, Аца Митић

 

На седници СО Смедеревска Паланка одржане 15.10.2018. године за ликвидационог управника ЈКП пијаце,зеленило и чистоћа Смедеревска Паланка, именован је Славољуб Милић.

Од 16.10.2018. године закључен је Уговор о обављању послова ликвидационог управника између Општине Смедеревска Паланка и Славољуба Милића.

Након сачињеног Ликвидационог извештаја, где је утврђено да именована друштва нису довољна за намирење  свих потраживања поверилаца због велике презадужености, ликвидациони управник је дана 06.02.2019. године поднео предлог за покретање стечејног поступка Привредном суду у Пожаревцу.

Решењем Приведног суда у Пожаревцу посл.бр. Ст. 3/2019 од 14. 03.2019. године усвојен је предлог за покретање стечајног поступка. За стечајног управника именована је Агенција за лиценцирање стечајних управника, а за повереника именован је стечајни управник, Верица Субашић. Касније, стечајни управник,  Аца Митић.