У пословном окружењу основни и најважнији ресурс сваке организације чине људи и њихове способности.
Само људски ресурси могу учити, расти и доприности.

 

Шеф Службе за управљање људским ресурсима: Снежана Спасић

 

Контакт телефон 026 310 -122 локал 106,  мобилни тел. 065 315 07 05

 

Послови у оквиру Службе односе се на вршење анализа описа послова и радних места у органима општине и њихово првилно разврставање у звања. Припремање нацрта Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, планирање и развој кадрова у органима Општине као и стручни послови у вези са планирањем организационих промена; припремање нацрта Кадровског плана и праћења његовог спровођења, развијање система оцењивања рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника, анализирање, процена и припремање предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника као и предлога финансијског плана за његово извршавање; вршење анализе ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања, вођење кадровске евиденције запослених;спровођење интерних и јавних конкурса за попуњавање радних места у Општинској управи; израда решења у вези заснивања и престанка радног односа, коришћења годишњих одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства и друга решења која доноси начелник Општинске управе.