ДАН ПОСВЕЋЕН СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА

Смедеревска Паланка, 13. 10 2019.

 

Тринаестог октобра обележава се Међународни дан смањења ризика од елементарних непогода.

Иницијатива да се становништву целокупне планете скрене пажња на потребу успостављања мера, у функцији смањења ризикаод катастрофа, потиче из 1989. године.Тада је Генерална скупштина Уједињених нација донела одлуку да на овај начин промовише културу свести о ризицима и смањењу ризика од катастрофа, односно превенцију катастрофалних догађаја – свеједно да ли њихов узрок у природним дешавањима или су последица људских активности.  Две године касније, 2009, установљен је Међународни дан ризика од катастрофа, који се у Србији обележава од 2017. године.

Ризик од елементарних непогода је на међународном нивоу препознат као једна од највећих претњи развоју људског друштва, па су због тога државе чланице Уједињених нација 2015. године усвојиле „Сендаи – Оквир за смањење ризика од катастрофа 2015–2030“, као основни документ који прописује циљеве и стратегије рада на смањењу и управљању ризиком од елементарних непогода, као и смернице за рационалну, одрживу и отпорну обнову након катастрофа. Овај документприхватила је и Србија, па је већ 2016. Настао документ под називом Национални програм за управљање ризиком од елементарних непогода 2016.–2020.

Управљање ризиком од елементарних непогода подразузмева сложен скуп мера: од предвиђања највероватнијих и најгорих могућих сценарија, односно процене ризика од елементарних непогода и других катастрофа, до успостављања функционалних механизама за брзо деловање – а то подразузмева, поред осталог, утврђивање и мобилност субјеката од посебног значаја за реаговање у случају катастрофа, као и формирање стручних оперативних тимова, који ће деловати при Штабу за ванредне ситуације.

Општински штаб за ванредне ситуације у Смедеревској Паланци на редовним годишњим састанцима, пред осталог, разматра непосредне ризике од елементарних непогода, и доноси одлуке о превентивним мерама, координирајући свој рад са Окружними Републичким штабом за ванредне ситуације.

Наша општина поседује Процену ризика од елементарних непогода и других катастрофа, урађену према најновијем Закону, а у процесу доношења је и План заштите и спасавања. Такође, захваљујући учешћу у Пројекту за спровођење Националног програм управљања ризиком од елементарних непогода, који реализује Kанцеларија за управљање јавним улагањима  Владе Републике Србије,  у сарадњи са Светском банком, а који се финансира из донације Швајцарске канцеларије за сарадњу,наша општина користи специјални софтвер, Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (DRIS), који омогућује брзо реаговање и ублажавање последица елементарних непогода.

Важно је имати у виду да  смањење ризика од катастрофа није само ствар институција, већ је преко потребно да сваки појединац, упознавањем са ризицима и адекватним укључивањем у акције, допринесе бољем реаговању и превенцији ризика. Потребно је да се грађани укључе и више информишу о смањењу ризика иначинима на које могу да на различите начине да допринесу својој локалној заједници.: водећи рачуна да се не подижу објекти у зонама клизишта и плавним подручјима, да се чувају бедеми и други системи за одбрану од полава  (да се не краду пумпе и друга опрема из црпних станица), да се не баца смеће уз обале река. На тај начин, допринеће својој и колективној сигурности.