ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ САМО ЗА УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У време трајања забране кретања ,грађанин се могу обратити захтевом за издавање дозволе за кретање  јединици локалне самоуправе у месту у  којем живи.  Грађани могу  поднети захтев само за следеће врсте услуга: помоћ у кући – услуга социјалне заштите, услуга социјалне заштите персонални асистент, или број судске одлуке којим је уређено виђење детета и родитеља, месец, дан, час и релацију кретања.

Јединица локалне самоуправе ће одредити коме и на који начин се подноси захтев и документа којима се доказује оправданост поднетог захтева.

Након пријема и обраде захтева, јединица локалне самоуправе попуњава табелу следећим подацима: име и презиме лица за које се тражи дозвола за кретање, јединствени матични број тог лица, име, презиме и адреса корисника услуге, врсту услуге коју лице пружа.   За тачност података које јединица локалне самоуправе доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одговорни су градоначелници/председници општина, односно, друга овлашћена лица.