ЗАКАЗАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Десета седница Скупштине општине Смедеревска Паланка заказана је за петак, 14. јун
2019. године, у 10. часова. За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Смедеревска Паланка за
2018.годину
2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације за Смедеревску Паланку
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
«Привредно-радна зона Губераш» Смедеревска Паланка
4. Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији Општине Смедеревска
Паланка
5. Предлог Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова
за вантелесну оплодњу и трошкова припреме за вантелесну оплодњу
6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и
одвођењу атмосферских и отпадних вода
7. Предлог Одлуке о отпису потраживања Општине Смедеревска Паланка по
основу неизмирених јавних прихода према субјекту приватизације «Институт
Гоша» Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научно
истраживачких и развојних послова, Београд
8. Предлог Мреже објеката, васпитних група, броја деце и васпитног особља
потребног за непосредни рад са децом Предшколске установе «Чика Јова Змај»
у Смедеревској Паланци за 2019/2020 годину
9. Доношење Решења о давању сагласности на Предлог Измена и допуна
Програма коришћења субвенција ЈКП «Водовод» у Смедеревској Паланци из
буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019.годину
10. Доношење Решења о давању сагласности на Предлог Програма о измени
Програма коришћења субвенција ЈП «Морава» Велика Плана из буџета
Општине Смедеревска Паланка за 2019.годину
11. Доношење решења о давању сагласности за повећање цена воде, одвођење
отпадних вода и других услуга ЈКП «Водовод» у Смедеревској Паланци
12. Доношење Решења о давању сагласности на повећање цена превоза на градској
линији ПО «Ласта» Смедеревска Паланка
13. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Смедеревска
Паланка за 2018.годину
14. Разматрање Финансијског извештаја о пословању ЈКП «Водовод» у
Смедеревској Паланци за 2018.годину
15. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП «Општинска гробља Смедеревска
Паланка» у Смедеревској Паланци за 2018.годину
16. Разматрање Извештаја о раду ЈП «Паланка» у Смедеревској Паланци за
2018.годину
17. Разматрање Финансијског извештаја ЈП «Паланка развој»у Смедеревској
Паланци за 2018.годину

2
18. Разматрање Извештаја о раду и пословању ЈП «Морава» Велика Плана за
2018.годину
19. Разматрање Извештаја о раду Архива «Верослава Вељашевић» у Смедеревској
Паланци за 2018.годину
20. Разматрање Извештаја о раду Библиотеке «Милутин Срећковић» у
Смедеревској Паланци за 2018.годину
21. Разматрање Извештаја о раду Народног музеја у Смедеревској Паланци за
2018.годину
22. Разматрање Извештаја о раду Културног центра у Смедеревској Паланци за
2018.годину
23. Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе «Чика Јова Змај» у
Смедеревској Паланци за 2018.годину
24. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци
за 2018.годину
25. Разматрање Извештаја о раду Дневног боравка за децу, омладину и одрасле са
сметњама у развоју «ПУЖ» за 2018.годину
26. Разматрање Извештаја о извршењу Плана рада Дома здравља у Смедеревској
Паланци за 2018.годину
27. Доношење Решења о давању сагласности на Статут Архива «Верослава
Вељашевић» у Смедеревској Паланци
28. Доношење Решења о измени Решења бр. 512-2/2014-02/2 од 24.09.2014.године о
одређивању лекара за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих
ван здравствене установе и издавање потврде о смрти
29. Доношење Решења о образовању Одбора за унапређење популационе политике
у Општини Смедеревска Паланка
30. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
«Херој Иван Мукер» у Смедеревској Паланци (представника Савета родитеља)
31. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
«Никола Тесла» у Голобоку (представника запослених)
32. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
«Ђорђе Јовановић» у Селевцу (представника Савета родитеља)