ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове обавештава  јавност да је носилац пројекта „Kyungshin““ d.o.o Београд,  поднео захтев  Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Производња жичаних конектора и штампаних плоча за ауто индустрију”   КО Стојачак, Општина Смедеревска Паланка.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИ НЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове

На основу члана 10. става 1. и 4. и члана 29. става 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

Смедеревска Паланка, 21.04.2020. године

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Kyungshin cable Europe“ d.o.o Београд, ул. Македонска бр.30, Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Производња жичаних конектора и штампаних плоча за ауто индустрију” на кп. бр. 91/1 КО Стојачак, Општина Смедеревска Паланка

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Kyungshin““ d.o.o Београд, ул. Македонска бр.30, Београд поднео захтев под бр. 501-61/2020-XIII/3 од 21.04.2020. године Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Производња жичаних конектора и штампаних плоча за ауто индустрију” на кп. бр. 91/1 КО Стојачак, Општина Смедеревска Паланка

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова, а на основу члана 10. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

Обрађивач :                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:

Момчило Гецић                                                                   Јована Пантелејић