ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Општине Смедеревска Паланка Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове обавештава  јавност да је носилац пројекта „Микрос Унион“ д.о.о. Нови Београд  поднео захтев  за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта  „Изградња лагуне за стајњак” чија реализација се планира  у Селевцу, Општина Смедеревска Паланка.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од двадесетдана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИ НЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове

 

На основу члана 20. става 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

 

Смедеревска Паланка, 06.04.2020. године

 

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи студије о процени утицаја на животну средину Пројекта „Изградња лагуне за стајњак” на кп. бр. 12755/3 КО Селевац, у Селевцу Општина Смедеревска Паланка, носиоца пројекта „Микрос Унион“ д.о.о. Нови Београд ул. Тошин бунар бр. 187

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Микрос Унион“ д.о.о. Нови Београд ул. Тошин бунар бр. 187 поднео захтев под бр. 501-67/2020-XIII/3 од 28.04.2020. године Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Изградња лагуне за стајњак” чија реализација се планира на кп. бр. 12755/3 КО Селевац, у Селевцу Општина Смедеревска Паланка.

 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од двадесетдана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова, а на основу члана 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).

 

У складу са чл.6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину (“Сл. Гласник РС.” бр. 69/05), заинтересовани органи, организације и јавност, за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на предметну студију у писаном облику.

 

Јавна расправа биће одржана у просторијама Општинске управе (мала сала општине) дана 21.05.2020. године у времену од 11.00-13.00 часова.

 

Обрађивач :                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Момчило Гецић                                                                            Јована Пантелејић