Начелник одељења - Горан Нешић

Телефон: +381 (0) 26 310-724

Шеф одсека за праћење рада и квалитета услуга јавних предузећа и комуналних делатности, установа културе, спорта и социјалне заштите - Милица Милић

Телефон: +381 (0) 26 313-761

Шеф одсека дечије заштите и образовања, права мањина и инвалидско борачке заштите – Мирјана Ивановић

Телефон: +381 (0) 26 317-978

Инвалидско борачка заштита

Телефон: +381 (0) 26 317-087, локал 119

Повереник комесаријата за избегла и расељена лица

Телефон: +381 (0) 26 317-087, локал 232

Одељење за друштвене делатности обавља послове праћења и контроле рада установа, јавних предузећа и друштвених делатности чији је оснивач општина Смедеревска Паланка и обезбеђује услове за функционисање и развој у области културе, омладине и спорта, дечије и социјалне заштите, борачко инвалидске и заштите јавног здравља и примарне здравствене заштите, као и заштиту и помоћ интерно расељеним лицима, заштиту и помоћ старима и ромској популацији; врши управне, планске, аналитичке и друге стручне послове из области праћења стања и остваривања програма рада и развоја установе, предлагање мера у циљу спровођења утврђене политике у овим областима, праћење и спровођење прописа, предлагање одлуке о мрежи установе дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања, предлагање мера и активности ради унапређивања квалитета и развоја облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студенског стандарда, утврђивање права на студентске стипендије и регресирање школске и других трошкова телентоване деце, припрему нацрта општих и других аката, извештаја и анализа за потребе органа општине, обавља послове који се односе на спровођење прописа у области финансијске подршке породицама са децом, вођење управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада због посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.