ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Начелник одељења - Горан Нешић

Телефон: +381 (0) 26 310-724

Шеф одсека за праћење рада и квалитета услуга јавних предузећа и комуналних делатности, установа културе, спорта и социјалне заштите - Милица Милић

Телефон: +381 (0) 26 313-761

Шеф одсека дечије заштите и образовања, права мањина и инвалидско борачке заштите – Мирјана Ивановић

Телефон: +381 (0) 26 317-918

Инвалидско борачка заштита

Телефон: +381 (0) 26 317-087, локал 119

Повереник комесаријата за избегла и расељена лица

Телефон: +381 (0) 26 317-087, локал 232

 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства и надзире рад запослених у Одељењу; прати рад саветодавних и радних тела из области друштвених делатности и рад установа и јавних предузећа чији је оснивач Општина; координира рад на припреми израде нацрта општих и других аката из делокруга Одељења; припрема предлоге финансијских планова установа и предузећа чији је оснивач ЈЛС у поступку доношења одлуке о буџету; учествује у припреми плана јавних набавки установа и предузећа; решава у првостепеном управном поступку управне предмете из делокруга Одељења;обавља и друге послове по налогу начелника ОУ.