ПРИЈАВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ ОД 100 ЕВРА ПОЧИЊЕ ОД 15. МАЈА

Исплата једнократне новчане помоћи од 100 евра уређена је Уредбом о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом SARS-CОV-2, која је дана 24. априла 2020. године усвојена на седници Владе Републике Србије, а истог дана ступила на снагу.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 100 евра у динарској противвредности имају сви пунолетни држављани Републике Србије, који на дан ступања на снагу Уредбе (24. април 2020. године) имају пребивалиште на територији Републике Србије, са важећом личном картом.

Пунолетни држављани Републике Србије ће од 15. маја до 5. јуна 2020. године моћи да се пријаве за исплату новчане помоћи и то искључиво на следећи начин: електронским путем, тачније преко портала Управе за трезор, или путем телефона. О броју телефона грађани ће бити благовремено обавештени, а непосредно пре него што почне да ради контакт центар.

При пријави, грађани ће давати следеће податке – име и презиме, број личне карте и матични број, као и име банке у којој већ имају рачун, или у којој желе да им се отвори наменски рачун. Даље, након што се пријаве, надлежне институције ће све обављати за њих, укључујући и отварање наменског рачуна.

Пензионери и корисници новчане социјалне помоћи ће бити аутоматски пријављени за исплату новчане помоћи, која ће за њих почети 15. маја 2020. године.

 

                                                 УРЕДБА

 

о формирању привременог регистра и начина уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањења негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом  SARS-CoV-2

 

 

 

                                                       Члан 1

 

Овом уредбом уређује се формирање привременог регистра пунолетних држављана Републике Србије, и начин уплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије, који на дан ступања на снагу ове уредбе имају пребивалиште на територији Републике Србије, са важећом личном картом и то: свим примаоцима пензија, свим примаоцима новчане социјалне помоћи, као и онима који су се пријавили за добијање једнократне новчане помоћи у складу са овом уредбом, а у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

 

Република Србија ће извршити уплату једнократне новчане помоћи лицима из става 1. овог члана у износу од 100 (сто) евра у динарској противвредности прерачунато по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе.

 

Под примаоцима пензија из става 1. овог члана сматрају се и корисници привремене накнаде – инвалиди рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању).

 

                                                           Члан 2

 

Ради спровођења уплате једнократне новчане помоћи из члана 1. ове уредбе у Министарству финансија успоставља се, на дан ступања на снагу ове уредбе, привремени регистар пунолетних држављана Републике Србије (у даљем тексту: привремени регистар).

 

                                                           

 

                                                            Члан 3

 

Ради уплате једнократне новчане помоћи, пунолетни држављани Републике Србије (у даљем тексту: држављани), изузев прималаца пензија и корисника права на новчану социјалну помоћ, подносе пријаву за добијање једнократне новчане помоћи, у складу са овом уредбом, телефонски путем контакт центра или електронски преко портала Министарства финансија ‒ Управе за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор).

 

Ради пријаве држављана из члана 1. ове уредбе за добијање једнократне новчане помоћи, као и пружања информација, пријема притужби − укључујући и питања која се односе на спровођење уплата и банку код које се уплаћују средства, успоставља се контакт центар чијим радом управља Министарство финансија − Управа за трезор, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, у примени информационо-комуникационих технологија.

 

Министарство финансија ће омогућити пријаву држављана за добијање једнократне новчане помоћи и преко портала Управе за трезор.

 

Пријава држављана за добијање једнократне новчане помоћи почиње 15. маја 2020. године.

 

Пријава из става 1. овог члана подноси се до 5. јуна 2020. године.

 

Приликом подношења пријаве из става 1. овог члана, држављанин доставља име и презиме, свој јединствени матични број (ЈМБГ), регистарски број важеће личне карте и назив банке код које је отворен или ће бити отворен рачун тог држављанина на који ће се уплатити једнократна новчана помоћ из тог става, као и број телефона и/или имејл адресу који ће се користити ради комуникације с банком о извршеној уплати у случају да држављанин није клијент банке код које ће бити отворен рачун из овог става.

 

                                                       Члан 4

 

Привремени регистар садржи:

 

1) податке о пунолетним држављанима Републике Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, на основу појединачне пријаве лица из члана 1. ове уредбе која су се пријавила у складу са чл. 1. и 3. ове уредбе који имају активно пребивалиште на територији Републике Србије и то: име, презиме, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), регистарски број личне карте − које доставља Министарство унутрашњих послова;

 

Податке о пунолетним држављанима Републике Србије на дан ступања на снагу ове уредбе из основних електронских евиденција које су у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе, и то име и презиме, датум рођења – које доставља Министарство државне управе и локалне самоуправе;

 

2) податке о пунолетним држављанима примаоцима пензија и инвалидној деци – примаоцима привремене накнаде код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на дан ступања на снагу ове уредбе и то: име, презиме и јединствени матични број грађана (ЈМБГ), као и о начину исплате пензија из евиденције корисника права из пензијског и инвалидског осигурања − које доставља Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, са свим неопходним подацима, укључујући и број текућег рачуна за примаоце којима се пензија уплаћује преко тог рачуна као и примаоце привремене накнаде – инвалидна деца;

 

3) податке о пунолетним држављанима Републике Србије примаоцима новчане социјалне помоћи на дан ступања на снагу ове уредбе и то: име, презиме и јединствени матични број грађана (ЈМБГ), као и о начину исплате новчане социјалне помоћи из евиденције корисника права на новчану социјалну помоћ − које доставља министарство надлежно за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

 

4) податке о динарским рачунима пунолетних држављана Републике Србије који нису обухваћени тач. 2) и 3) овог става, на које ће бити исплаћена једнократна новчана помоћ из члана 1. ове уредбе, а који су се пријавили за добијање те помоћи, и то: име и презиме, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и број рачуна − које доставља Народна банка Србије на основу података које јој доставе банке које воде рачуне из ове тачке;

 

5) податке о бројевима рачуна држављана из тачке 3) овог става на који се исплаћује новчана социјална помоћ, које доставља Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

 

Ако корисници пензија и инвалидна деца из става 1. тачка 2) овог члана, односно корисници новчане социјалне помоћи из става 1. тачка 3) овог члана, немају посебне наменске рачуне, Банка поштанска штедионица ће отворити, посебне наменске рачуне – једнократна исплата помоћи.

 

Министарство финансија по службеној дужности прибавља податке из става 1. овог члана, који се не могу обелодањивати нити користити за друге сврхе.

 

Обавезују се органи јавне власти из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана да доставе податке из тих тачака Министарству финансија без одлагања, а најкасније до 5. јуна 2020. године.

 

Обавезују се органи јавне власти из става 1. тачка 1) да за време подношења пријава из члана 3. став 1. ове уредбе, достављају податке Министарству финансија ажурно, по свакој пријави.

 

Министарство финансија, преко Управе за трезор, доставља Народној банци Србије у електронском облику податке из члана 3. став 6. ове уредбе, које Народна банка Србије доставља банкама. Министарство финансија ће ове податке Народној банци Србије достављати периодично, у зависности од пријава држављана.

 

Ако је држављанин у пријави из члана 3. став 1. ове уредбе навео банку код које нема текући динарски рачун, та банка је дужна да отвори том држављанину посебан наменски рачун − уплата једнократне новчане помоћи Републике Србије, на основу података из става 6. овог члана које јој достави Народна банка Србије и у року који утврди Народна банка Србије при достављању тих података.

 

Банка је дужна да податке из става 1. тачка 4) овог члана достави Народној банци Србије у року од пет радних дана од дана пријема података из става 6. овог члана, односно наредног радног дана од дана отварања рачуна из става 7. овог члана, на начин који утврди Народна банка Србије.

 

Народна банка Србије прибављене податке из става 8. овог члана доставља Министарству финансија преко Управе за трезор, најкасније наредног радног дана од дана њиховог пријема.

 

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд је дужна да у року од пет радних дана од дана подношења захтева Министарству финансија преко Управе за трезор, достави податке о рачунима држављана из става 1. тачка 3) и става 2. овог члана.

 

Подаци из става 1. овог члана чувају се и штите у складу са одредбама закона којим се уређује заштита података о личности.

 

                                                        Члан 5

 

Пренос средстава по основу уплате једнократне новчане помоћи из члана 1. ове уредбе врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Министарства финансија – Управе за трезор на динарски рачун из члана 4. став 1. тач. 2) 3), 4) и 5) и става 2. ове уредбе.

 

При отварању посебног рачуна из члана 4. став 7. ове уредбе не закључује се оквирни уговор којим се уређују услови за отварање, вођење и гашење тог рачуна. Средствима са тог рачуна располаже се искључиво по налогу имаоца тог рачуна, односно лица које је овлашћено да располаже средствима на том рачуну, а након увида у лични идентификациони документ имаоца рачуна, односно лични идентификациони документ лица које је овлашћено да располаже средствима на том рачуну и одговарајућег овлашћења, односно јавне исправе, којим се доказује овлашћење за располагање тим средствима.

 

Подаци о посебним рачунима из члана 4. став 7. ове уредбе не достављају се у јединствени регистар текућих и других рачуна правних и физичких лица који води Народна банка Србије.

 

За отварање и вођење посебних рачуна из члана 4. став 7. ове уредбе и става 1. овог члана, као и за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с тим рачунима, Управа за трезор и банка не могу наплатити накнаду, нити друге трошкове.

 

Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор накнаде и друге трошкове за пренос из става 1. овог члана у платним системима чији је оператор.

 

Након што банка у целини исплати износ једнократне новчане помоћи с посебног рачуна или након што држављанин на други начин располаже средствима те помоћи у целини (нпр. пренос на други рачун), банка има право да угаси тај рачун.

 

Банка је дужна да у складу са уговореним начином комуникације са клијентом (нпр. дописом, имејлом, СМС-ом, или у апликацији електронског банкарства) обавести пунолетног држављанина Републике Србије, свог клијента, да је на његов текући рачун у банци извршена уплата једнократне новчане помоћи из члана 1. ове уредбе, док држављане којима је отворен посебан рачун из члана 4. став 7. ове уредбе обавештава о тој исплати телефоном на имејл адресу или телефоном (нпр. СМС) коју је држављанин доставио у складу с чланом 3. став 6. ове уредбе.

 

                                                        Члан 6

 

Подаци садржани у регистру из члана 2. ове уредбе бришу се по истеку годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

 

                                                         Члан 7

 

Министарство финансија ће ради прецизирања начина пријаве за добијање једнократне новчане помоћи из члана 3. ове уредбе као и начина исплате средстава из члана 5. ове уредбе донети посебан правилник.

 

                                                          Члан 8

 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.