Саобраћајна инспекција - Надлежност

 • Стање коловоза (довођење у равно стање)
 • Замена, постављање и контрола вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације
 • Замена сливника који директно угрожавају безбедност учесника у саобраћају
 • Измена режима саобраћаја због радова на путу
 • Сагласност за измену режима саобраћаја за скупове у покрету
 • Естетски преглед возла за издавање одобрења за обављање таxи превоза
 • Издавање одобрења за ауто таxи превоз
 • Контрола потребне документације свих врста превоза
 • Поверени послови Републичког инспектора за саобраћај – контрола саобраћаја у сарадњи са саобраћајном полицијом
 • Контрола прегледности саобраћајне сигнализације
 • Уређење путног појаса локалних путева на територији Општине Смедеревска Паланка, са селима
 • Надзор над некатегорисаним путевима у свим селима Општине Смедеревска Паланка
 • Отварање нових аутобуских стајалишта, продужавање или скраћивање аутобуских линија
 • Контрола исправности обележених паркинг места
 • Упис привредних субјеката у Регистар за обављање превоза за сопствене потребе.


Саобраћајна инспекција - Јавни превоз

Поред општих услова за обављање јавног превоза (линијски, ванлинијски, ауто-такси) приликом контроле од стране саобраћајног инспектора у возилу мора постојати следећа документација:

 1. За линијски превоз:
 • Истакнут назив линије са једним местом успутне станице
 • Важећи оверени ред вожње
 • Путни налог
 • Противпожарни апарат

 1. За ван линијски превоз:
 • Решење Републичке агенције за привредне регистре
 • Акт министарства за инфраструктуру и енергетику о испуњавању услова за обављање превоза, усклађен са регистарском ознаком возила.
 • Уговор између превозника и корисника превоза (релација, време превоза, место укрцавања и искрцавања)
 • Списак путника
 • Уговор о раду возача да је запослен код превозника
 • Истакнут натпис «Слободна вожња»

 1. За ауто – тахи превоз: 
 • Решење Републичке агенције за привредне регистре
 • Возило у власништву или на лизинг
 • Возило са 5 седишта (укључујући и возача)
 • Возило са петоро врата
 • Одобрење за вршење јавног превоза путника (лица) од надлежног органа Општине Смедеревска Паланка
 • Уграђен, исправан, пломбиран и баждарен таксиметар ( атестиран на годину дана )
 • Истакнут назив ауто-такси превозника и важећи ценовник, на видном месту у возилу
 • Обележје «ТАXИ» на крову путничког возила
 • Противпожарни апарат ( атестиран на 6 месеци )
 • Регистарске ознаке «ТX»

 

Општи услови за обављање јавног превоза дефинисани су Законом о превозу у друмском саобраћају, Службени гласник Републике Србије и «Међуопштински службени лист»  Општине Смедеревска Паланка.

Дозволу за обављање јавног линијског превоза издаје Министарство за саобраћај Републике Србије.

За детаљније информације обратити се саобраћајној инспекцији (канцеларија 205).


Контакт:

е-маил: si@smederevskapalanka.rs

026/321-122 ( локал 120)

Саобраћајни Инспектор

Мирјана Драгичевић