САОПШТЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Национална служба за запошљавање од данас, 11. маја, наставља са редовним активностима, уз препоруку да, сви који имају могућност, и даље користе електронски начин  комуникације са Националном службом за запошљавање. На сајту НСЗ у рубрици „Електронско подношење захтева“  детаљно је објашњен начин и услови за  комуникацију странака и Националне службе за запошљавање електронским путем.

Сви тражиоци запослења којима је заказано редовно јављање у законски предвиђеним  роковима биће обавештени од стране запослених у надлежним филијалама Националне службе о наредном заказаном термину за јављање, електронским или путем телефона.

За све додатне информације о пружању подршке у запошљавању од стране Националне службе, корисници услуга – тражиоци запослења и послодавци могу да се обрате надлежним филијалама.

Укидање ванредног стања непосредно се односи и на примену Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, коју је донела Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, дана 24. марта 2020. године.

Уредбом је прописано да странке не могу, за време трајања ванредног стања, сносити последице непоступања у  прописаним роковима у поступцима пред органима.  С тим у вези:

    Прекинуто је рачунање законом прописаног рока од 30 дана за подношење захтева за новчану накнаду.  У периоду ванредног стања од 15.03. до 06.05. 2020. године и исто се наставља почев од 07.05. 2020. године. (Пример: Радни однос престао је 09.03.2020. Рок за подношење захтева за новчану накнаду почео је да се рачуна 10.03.2020. године.  Прекида се рачунање рока у периоду од 15.03. до 06.05.2020. године. Значи, искоришћено је 5, а остало је 25 дана рока. Крајњи датум за подношење захтева је 31.05.2020. године).

    Уредбом је прописано да ће се достава решења и других писмена од стране органа, као и друге радње обавештавања странака, које су извршене током ванредног стања, а од којих почињу да теку рокови који се не могу продужи ти (преклузивни рокови) сматрати извршене кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања. Ово значи да рок за подношење жалбе који износи 15 дана и који је преклузиван почиње да се рачуна од 21.05.2020.године.  Ако је странка благовремено поднела  поднесак за време ванредног стања или пре истека 15 дана од престанка ванредног стања, није потребно да исти поново подноси.

    Уредбом су продужени и рокови за поступање  управних органа који су истекли за време ванредног стања (решавање по захтевима, жалбама, другим правним средствима као и другим поднесцима странака) за 30 дана од дана престанка ванредног стања. (Нови рок за решавање је  05.06.2020. године).

    На основу Одлуке о важењу дозволе за рад издате странцу за време трајања ванредног стања  од 27. марта 2020. године,  законито издате дозволе за рад чији период важења је истекао за време трајања ванредног стања наставиле су да важе и за време ванредног стања.

    Како од дана укидања ванредног стања ове дозволе за рад престају да важе рок за подношење захтева за њихово продужење је 30 дана од дана укидања ванредног стања. Како је продужетак дозвола за рад условљен претходно регулисаним боравком странца код МУП-а ,нужно је да се омогући странкама да комплетирају доказе потребне за продужетак дозвола за рад .