ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ – БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ УВЕЋАН ЗА 20 ОДСТО

Јуче је одржана четрнаеста седница Скупштине општине Смедеревска Паланка, последња у овој години, на којој је, поред осталог, усвојен Предлог буџета за 2020. годину. Укупни приходи и примања за 2020. годину износе 1.268.453.300 динара. По врстама прихода, највише средстава планирано је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке. Расходи и издаци из буџета за наредну годину планирани су у износу од 1. 266.453.300 динара. Највећи део расхода опредељен је за запослене. Средства текуће буџетске резерве, у износу од 9.378.574 динара, користиће се у складу са чланом 69 Закона о буџетском систему. Средства сталне буџетске резерве, у износу од 500.000 динара, користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

 –Поред основних макроекономских показатеља, упутством, дате  су обавезне смернице којих је дужна свака локлана власт да се придржава приликом примене својих одлука. Локална власт је у обавези да реално планира своје приходе, тако што полази од њихових остварења за три квартала у овој години, и њихове процене за последњи квартал уз корекцију за номинални раст БДП који је пројектован, за идућу годину, од 7,6 одсто. Што се тиче расхода, укупна средства потребна за исплату плата запослених, које се финасирају из буџета локалне власти, морају бити планирани на нивоу исплаћених  у 2019.  са увећањем од 8 одсто за исплату плата у јануару 2020. године. Јединице локалне самоуправе су у обавези да, у Одлуци о буџету, у делу који садржи норме, искаже број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету обезбеђена средства. Што се осталих расхода тиче, потребно их је планирати уз максималне уштеде, а да се тиме не угрози нормално функционисање свих корисника буџета. Планирано је за побољшање и унапређење инфраструктуре на територији целе општине 127 милиона динара. Имајући у виду све до сада наведено, сагледавајући све потребе за функционисање буџетских корисника и доспеле обавезе из претходног периода, стручна служба је у договору са корисницима и руководством општине,  сачинила овај нацрт Одлуке буџета за наредну годину, рекао је самостални стручни саветник, Милан Тркља. Од присутних, 36 одборника, за Предлог одлуке о буџету гласало је 34.  Већином гласова, одборници су дали сагласност на програме коришћења субвенција ЈП „Паланка развој“, ЈП „Морава“, ЈКП „Општинска гробља“ и ЈКП „Водовод“, као и на годишње програме пословања установа и јавних предузећа за наредну годину. На седници је усвојен предлог одлуке о измени Одлуке о субвенционисању цене комуналних услуга, као и предлог Програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре у општини Смедеревска Паланка са финансијским планом за наредну годину. Усвојен је и предлог Одлуке о уређивању грађевинског земљиштаи одређивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

– Овде је реч о такозваном  комуналном  доприносу и важно је нагласити да је доношењем ове одлуке, смањен за 50 одсто у односу на одлуку која је важила до данас. То значи да уколико је лице,за изградњу неког објекта, требало да плати 90 хиљада динара, ступањем на снагу ове одлуке, платиће преполовљен износ, објаснила је начелница Општинске управе, Гордана Костић.

На почетку седнице потврђен је мандат одборнику владајуће коалиције, Милошу Стевановићу.