ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се корисници права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а којима је решење о праву достављено почев од 19. априла 2019. године, да могу поднети захтев за измену решења о овом праву уколико сматрају да им је ово право повређено.
Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024.престаје да важи члан 13.став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом у одређеним деловима и сада гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12.овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“
Рок за подношење захтева за измену решења истиче 14.августа 2024.
Корисници се могу обратити Општинској управи, ул. Вука Караџића 25, соба 312.

Leave a Reply

Your email address will not be published.