ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Општине Смедеревска Паланка, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове обавештава  јавност да је носилац пројекта „Михајловић“ д.о.о. – Доња Мутница, Параћин, поднео захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Бензиско-гасне станице”  у Кусатку.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИ НЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове

На основу члана 10. става 1. и 4. и члана 29. става 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

                      Смедеревска Паланка, 12.05.2020. године

                                                     Објављује

                                         О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Михајловић“ д.о.о. – Доња Мутница, Параћин за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта „Бензиско-гасне станице” на кп. бр. 12109/1 и 12109/1 КО Кусадак, у Кусатку Општина Смедеревска Паланка

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Михајловић“ д.о.о. – Доња Мутница, Параћин, поднео захтев под бр. 501-76/2020-XIII/3 од 19.05.2020. године Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА „Бензиско-гасне станице” на кп. бр. 12109/1 и 12109/1 КО Кусадак, у Кусатку Општина Смедеревска Паланка

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова, а на основу члана 10. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

       ОБРАЂИВАЧ                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

    Момчило Гецић                                                      Јована Пантелејић

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.