Оглашавање јавне презентације урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса са бензинско гасном станицом и пратећим садржајем на к.п.бр.2729/1, 2729/2 и 2732 све КО Смедеревска Паланка I у Смедеревској Паланци, ул. Главашева бр.бб

оглашавање јавне презентације