начелник: Милан Тркља

телефон: 317-087 локал 131

У оквиру Одељења за финансије, буџет и трезор образују се уже организационе јединице:

  1. Одсек за буџет; шеф одеска:  Гордана Славковић, 026/415 00 59
  2. Одсек за трезор; шеф одсека:  Весна Бјелић, 026/ 415 00 63
  3. Одсек за рачуноводство; шеф одсека: Снежана Јовичић, 026/ 31 24 60

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; припрема нацрте Одлука о буџету, ребалансу, привременом финансирању и завршном рачуну; доноси план извршења буџета и одлучује о захтеву за његову измену; координира извршавање буџета, одобрава захтеве за плаћање и трансфер средстава; управља преговорима о задуживању; отвара подрачуне динарских и девизних средстава корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима; води списак буџетских корисника; координира спровођењејавних предузећа и установа; припрема и одобрава извештаје за надлежна министарства и органе Општине; обавља и друге послове по налогу начелника ОУ.