ОДРЖАНА ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас је одржана тринаеста седница Општинског на којој је утврђен Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку. Циљ израде и доношења измена и допуна Плана је усклађивање планских решења са недостацима утврђеним у току спровођења Плана генералне регулације за Смедеревску Паланкау. У периоду примене и спровођења планског докуманета, корисници простора су поднели низ захтева за измену планских решења. Ти предлози се односе на на границу грађевинског подручја , трасе појединих саобраћајница, положаја грађевинске линије и правила грађења пре свега  на подручјима  које обухватају  језеро „Кудреч“, део бањског подручја, шуму „Микуља“ и бању „Паланачки Кисељак“. Основни циљ израде Плана је утврђивање услова за уређење простора, правила уређења и грађења, дефи исање јавних површина. Коначну одлуку на План генералне регулације донеће одборници на наредној седници Скупштине општине.

На седници Општинског већа донето је решење о образовању комисије за процену вредности здравих стабала предвиђених за сечу и давање мишљења за уклањање здравих стабала на јавним зеленим површинама, размтране су жалбе на решења Одељења за друштвене делатности и Одељења за инспекцијске послове и дато решење о употреби средства текуће буџетске резерве.

Leave a Reply

Your email address will not be published.