ОДРЖАНА ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Одборници су на шеснаестој седници Скупштине општине, која је заказана по хитном поступку, разматрали једну тачку дневног реда, Предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Смедеревска Паланка у јавну својину Републике Србије без накнаде.

У образложењу је наведено  да је правни основ за доношење ове Одлуке садржан у Статуту општине Смедеревска Паланка и Уредби о условима, начину и поступку под којим грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности, а у вези са Меморандумом о разумевању који је закључен између општине Смедеревска Паланка и „Кyungshin Cable Еurope d.o.o. Beograd“, 6. марта ове године.

У циљу реализације пројекта за изградњу објекта од значаја за Републику Србију, општина Смедеревска Паланка отуђује неизграђено грађевинско земљиште Привредно радне  зоне „Губераш“ у јавној својини, у јавну својину Републеке Србије без накнаде.

Унутар Привредно радне зоне „Губераш“  планирани су садржаји намењени производним делатностима као што су трговина, грађевинска предузећа, салони, већи сервиси, занатска производња, комерцијалне делатности, као и могућност организовања мање производње и веће привредне делатности које обухватају веће производне погоне, складишта, робно транспортне центре и сваки тип производње и складиштења већег обима.

На данашњој седници Скупштине општине одборници су једногласно  усвојили Предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Смедеревска Паланка, у јавну својину Републике Србије, без накнаде. Уговор о отуђењу земљишта закључиће председник општине , односно лице које он овласти,  са овлашћеним лицем Дирекције за имовину Републике Србије.