ПОТВРЂЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ НА ЛОКАЦИЈИ ЦЕРСКА-ЈУГ БОГРАДОВА

Комисија за планове Општине Смедеревска Паланка je на својој седници одржаној 27. августа 2021. године разматрала и потврдила урбанистички пројекат за уређење и изградњу комплекса социјалног становања на локацији Церска – Југ Богданова, који је припремљен у оквиру пројекта „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“. Пројекат финансира Европска унија, а кофинансира Влада Републике Србије. У циљу ширег укључивања јавности, урбанистички пројекат био је у претходном периоду на јавном излагању, на коме су заинтересоване стране могле да изнесу коментаре и предлоге за унапређење. 

На територији општине живи преко 50.000 становника, од чега Ромкиње и Роми чине  нешто више од 1% укупног становништва. Без обзира на релативно мали удео ромске популације, општина предузима бројне иницијативе које усмерава на унапређење услова живота Ромкиња и Рома, међу којима је и издвајање посебних средстава из буџета општине за уџбенике и школски превоз.

Ипак, највећи изазов за општину представља унапређење квалитета живота за Ромкиње и Роме. Будући да већина ромске популације живи у неусловном смештају у подстандардним ромским насељима, Смедеревска Паланка улаже напоре да унапреди услове у овим насељима. Управо зато, тим експерата је за потребе општине припремио урбанистички пројекат за изградњу објеката социјалног становања, који ствара основ за обезбеђење стамбених решења за 51 породицу које припадају рањивим групама, а чији је већи део чине припадници ромске националне мањине. На овај начин решава се део потреба општине за пресељењем и смештајем најугроженијих ромских породица и једним делом других рањивих група које немају одговарајући смештај. Урбанистички пројекат садржи идејна решења за изградњу социјалних станова и нове инфраструктуре као и унапређење постојеће инфраструктурне мреже у два постојећа насеља. Оваквим пројектима се стварају услови за изградњу додатних садржаја попут јавних и зелених површина, изградњу или уређење простора за одржавање спортских активности и различитих друштвених садржаја. На тај начин се кроз урбанистички пројекат унапређује и уређује урбани простор два постојећа насеља и формира нови стамбени блок са пратећим садржајима.

Са обзиром на то да је тим експерата који ради на припреми техничке документације успешно образложио урбанистички пројекат, који је Комисија потврдила, наставља се са припремом пројекта препарцелације, на основу чега ће бити формиране грађевинске парцеле улица и стамбених блокова. Потом следи издавања локацијских услова од стране општинске управе за израду пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење планираних улица.

Сву ову обимну техничку документацију припрема тим урбаниста, архитеката и инжењера различитих профила, који су ангажовани на пројекту „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“.

Циљ овог пројекта је одрживо унапређење социјалне инклузије Ромкиња и Рома кроз даље улагање у одрживе облике становања, већу доступност образовног система ромској деци и јачање националних механизама инклузије Ромкиња и Рома на локалном нивоу. Корисници пројекта су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, локалне самоуправе и Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ. Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање пројеката из средстава ЕУ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.