ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  општине Смедеревска Паланка, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Смедеревска Паланка за 2021. годину, до дана 5. Септембра 2021. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  • Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине  Смедеревска Паланка , задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у просторијама Општинске управе Смедеревска Паланка , Улица Вука Караџића, бр.25, други спрат, канцеларија начелника Општинске управе.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 5. септембра 2021. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотворено.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2021. годину“ за начелника општинске управе Општине Смедеревска Паланка , на адресу: начелнику Општинске управе општине Смедеревска Паланка , ул.Вука Караџића , бр. 25. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Гордана Костић , телефон: 026/310-122, 317-087 или лично у просторијама зграде Општинске управе општине Смедеревска Паланка , Улица Вука Караџића, бр.25, други спрат, кабинет начелника Општинске управе .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.