ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ OД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласило је јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.
Јавни увид биће спроведен од 5. априла до 5. маја 2021. године. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и извештаја о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког дана у седишту управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као и на интернет страницама управних округа и јединица локланих самоуправа.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида до 5. маја и то: у згради општине, Вука Караџића 25, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско- правне и стамбене ппслове, канцеларија 219 или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, Београд. Примедбе могу бити , као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail pprs@mgsi.gov.rs.
Комплет материјала који се излажу на јавни увид доступне су на званичној интернет презентацији Општине Смедеревска Паланка www.smederevskapalanka.rs/јавни-увид/

Leave a Reply

Your email address will not be published.