Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

Министарство правде Републике Србије,расписало је Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.
Циљ Јавног конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења је избор субјеката чије ће пројекте Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења предложити Влади ради доделе средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.
Јавни конкурс расписује се ради доделе средстава у укупном износу од 500.000.000,00 динара.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају сви носиоци пројеката(физичка лица, правна лица, органи, организације, јавне установе, предузетници, удружења, фондови, хуманитарне организације)којима се остварује јавни интерес у области здравства, културе, просвете, хуманитарног рада и сл. који ће се реализовати у 2023. години.
Пријаве на Јавни конкурс подносе се на обрасцу пријаве који је саставни део Јавног конкурса, а који се може преузети на интернет страници Министарства правде www.mpravde.gov.rs.
Подносилац пријаве може учествовати на Јавном конкурсу само за један пројекат.
Подносилац пријаве дужан је да, на захтев Комисије, достави додатне податке и документацију који су потребни за одлучивање о предлогу за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.
Приликом одлучивања опредлогу за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, Комисија примењује следеће критеријуме:
–допринос реализације пројекта остваривању јавног интереса у области здравства, културе, просвете, хуманитарног рада и сл.;
–број и категорија лица која ће имати корист од реализације пројекта;
– квалитет предложеног пројекта (предложена методологија, стручност и квалификације особља које ће реализовати пројекат, однос између планираних трошкова пројекта и користи од пројекта и сл.).
Сваки критеријум Комисија оцењује од 1 до 10 поена, па се број поена за сваки критеријум сабира и сачињава ранг листа подносилаца пријава.

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у писаном облику, непосредно или поштом препоручено, на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина22–26, у затвореној коверти, са назнаком:„За учешће на Јавном конкурсу за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења”, у року од 20 дана од дана оглашавања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Додељена средства или њихов део уплаћују се кориснику средстава по закључењу уговора. Динамика уплате додељених средстава и обавеза достављања инструмената обезбеђења, односно поступање са буџетским корисником који је у Информационом систему извршења буџета, биће дефинисани уговором о међусобним правима и обавезама са корисником средстава, а све у зависности од начина и потребе реализације пројекта.Средства се уплаћују на посебан рачун који корисник додељених средстава отвара после доношења решења Владе о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења за ту намену и који ће бити наведен у уговоруо међусобним правима и обавезама са корисником средстава.

После доношења решења Владе о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, лице које Влада одреди закључује писмени уговор којим се уређују права и обавезe са корисником коме су додељена средства (у даљем тексту: корисник средстава).
Корисник средстава одговоран језа наменско трошење додељених средстава и дужан је да Комисији омогући праћење реализације пројекта. Корисник средстава свакихмесецданаподносиредовнеписменеизвештаје о реализацијипројектнихактивностиКомисији, као и извештај о реализацији пројекта са финансијским извештајем и доказима о наменском утрошку додељених средстава, у року од 30 дана од истека рока у коме реализација пројекта мора да се оконча. Комисија може, по потреби, тражити од корисника средстава ванредне извештаје о утрошку средстава додељених на Јавном конкурсу. Ако корисник средстава не утроши средства која су му додељена на Јавном конкурсу у складу са пројектом, дужан је да их врати Министарству правде по добијању инструкција за њихову уплату.

Информације поводом Јавног конкурса могу се добити путем телефона:011/3620639(лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу јеМилан Поповић), сваког радног дана од 10 до 13 часова или на е-mail адресу: oportunitet@mpravde.gov.rs.

Пријаве се отварају у просторијама Министарства правде, 15. марта 2023. године у 12 часова.
Комисија је дужна да сачини Предлог решења о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и достави га истог дана Министарству правде, које ће га без одлагања доставити Влади, која одлучује о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.
Неблаговремене, недозвољене, неразумљиве или непотпуне пријаве, пријаве уз које нису приложени сви потребни документи, пријаве које су поднете за пројекте којима се остварује добит или пријаве које су поднете за пројекте који се не могу реализовати у буџетској години у којој је јавни конкурс расписан, Комисија одбацује решењем, против кога се може изјавити жалба министру правде. Жалба не одлаже извршење решења.

Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.