ОДЛУКЕ СА 7. СЕДНИЦЕ

Завршни рачун

Ивештај о раду Општинског правобранилаштва

Извештај о пословању ЈКП Паланка 2020

Извештај о раду Архива

Извештај о раду Библиотеке

Извештај о раду Дома здравља

Извештај о раду ЈП Морава

Извештај о раду Културни центар

Извештај о раду Народног музеја_1

Извештај о раду Општинске управе

Извештај о раду ПУЖ

Извештај о раду Центра за социјални рад

Одлука о базену

Одлука о висини коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у орг јединици туризам

Одлука о давању на коришћење посебних делова објеката гаража

Одлука о изменама и допунама о постављењу балон хала

Одлука о изменама и допунама одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

Одлука о изменама и допунама одлуке о условима и начину постављења мањих монтажних објеката

Одлука о изради плана детаљне регулације соларне електране Грчац 1

 

Одлука о изради плана детаљне регулације соларне електране Грчац 2

Одлука о мрежи објеката

Одлука о образовању комисије за родну равноправност

Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта

Одлука о Савету за родну равноправност

Одлука о субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање на подручју Општине Смедеревска Паланка

Одлука о утврђивању мањег односно већег броја деце у васпитним групама

Одлчука о изменама одлуке о комуналном уређењу

План развоја

Програм отуђења грађевинског земљишта

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и полтике руралног развоја

Решење о давању претходне сагласности на одлуку о изменама и допунама правилника о раду ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на измене и допуна ценовника сајма старих и нових пољ машина

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП Паланка 2020

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на измене финансијског плана рада Дома здравља

Решење о давању сагласности на измене ценовника услига на робној пијаци ЈКП Паланка 2020

Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП Водовод 2021

Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП Водовод 2022

Решење о давању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП Паланка 2020

Решење о давању сагласности на статут Народног музеја

Решење о давању сагласности на ценовник одржавања сеоских гробања ЈКП Паланка 2020

Решење о давању сагласности субвенција ЈП Морава

Решење о измени решења

Решење о именовању комисије за родну равноправност

Решење о именовању члана надзорног одбора ЈКП Паланка 2020

Решење о именовању школског одбора

Решење о разрешењу члана надзорног одбора

Решење о разрешењу чланова школског одбора

Студија акустичности

Субвенције водовод

Субвенције ЈКП Паланка 2020

Финансијски извештај ЈКП Водовод

Финансијски извештај Паланка развој

Финансијски извештај ПУ Чика Јова Змај

ОДЛУКЕ СА 5. СЕДНИЦЕ СО

Измене и допуне програма утређивања грађевиснког земљишта. изградње и одржавања комуналне инфраструктуреу Општине Смедеревска Паланка

Одлука о јавним расправама

Одлука о конерзији потраживања

одлука о организацији и функционисању цивилне заштите

Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину

Одлука о успостављању система енергетског менаџмента

Решење о давању сагласности на измене годишњег програма пословања библиотеке Милутин Срећковић

Решење о давању сагласности на измене и допуне годишњег плана и програма пословања Народног музеја

Решење о давању сагласности на измене и допуне плана пословања Установе Културни центар

Решење о давању сагласности на измене и допуне плана рада Дома здравља

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција ЈКП Паланка 2020

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција ЈП Морава

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција ЈП Паланка развој

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП Паланка 2020

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП Морава

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП Паланка развој

Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана дневног боравка ПУЖ

Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана ПУ Чика Јова Змај

Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана Центра за социјални рад

Решење о давању сагласности на измене и допунегодишњег програма пословања Архива

Решење о давању сагласности на ценовник погребних услуга и израде извођења грађевинских радова ЈКП Паланка 2020

Решење о именовању члана школског одбора Основне школе Радомир Лазић

Решење о именовању чланова управног одбора ПУ установе Чика Јова Змај

Решење о именовању ШО Паланачке гимназије

Решење о потврђивању мандата одборника

Решење о разрешењеу члана школског одбора Паланачке гимназије

Решење о разрешењу члана ШО ОШ Радомир Лазић

Решење о разрешењу чланова УО ПУ Чика Јова Змај

Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета

ОДЛУКЕ СА 6. СЕДНИЦЕ СО

Кадровски план Општинске управе

Одлука о давању на коришћење и одржавање КП бр 1308-32 у потесу Сутвара КО Морињ јавном комуналном предузећу Водовод

Одлука о приступању Општине Смедеревска Паланка у чланство удружења Покрет за децу три плус

Одлуку о установљавању признања и почасних звања

Програм уређивања грађевинског земљишта

Решење о давању сагласности на годишњи план и програм пословања Народног музеја

Решење о давању сагласности на годишњи план и програм пословања Установе Култирни центар

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања архива Верослава Вељашевић

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања Библиотеке Милутин Срећковић

Решење о давању сагласности на програм коришћења субвенција ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на програм коришћења субвенција ЈКП Паланка 2020

Решење о давању сагласности на програм коришћења субвенција ЈП Паланка Развој

Решење о давању сагласности на програм коришћења сувенција ЈП Морава

Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП Паланка 2020

Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП Морава

Решење о давању сагласности на финансијски план дневног боравка пуж

Решење о давању сагласности на финансијски план ПУ Чика Јова Змај

Решење о давању сагласности на финансијски план рада Дома здравља

Решење о давању сагласности на финансијски план Центра за социјални рад

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова НО ЈП Морава

Именовање УО ПУ Чика Јова Змај

Одлука о ангажовању ревизора

Одлука о давању претходне сагласности

Одлука о додели Светосавских награда

Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању Народног музеја

Одлука о измнама и допунама Одлуке о уређивању, одржавању гробаља

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Смедеревска Паланка

Престанак функције УО ПУ Чика Јова Змај

Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП Паланка развој

Решење о давању сагласности на ценовник сакупљања, одвоза и депоновања смећа

Решење о измени и допуни одлуке о начину формирања и висини цене услуге ПУЖ

Решење о измени решења о образовању општиснког штаба за ванредне ситуације

Решење о именовању директора Народног музеја у Смедеревској Паланци

Решење о именовању Комисије за одређивање Дана општине, амблема општине и давање назива улицама

Решење о именовању општинског савета родитеља

Решење о именовању савета за родну равноправност

Решење о констатовању престанка дужности председнику, заменику председника и члановима комисије

Решење о установљавању сталне манифестације Културно лето

Решење о утврђивању престанка функције директора Народног музеја у Смедеревској Паланци

ОДЛУКЕ СА 2. СЕДНИЦЕ СО

dopuna programa poslovanja jkp vodovod

finansijski izvestaj centar za soc rad

finansijski izvestaj cika jova zmaj

finansijski izvestaj dnevni boravak puz

finansijski izvestaj jkp vodovod

finansijski izvestaj palanka razvoj

godisnji program poslovanja kulturni centar

izmena i dopuna finansijskog plana centar za soc rad

izmena i dopuna plana rada dom zdravlja

izmena i dopuna programa koriscenja subvencija vodovod

izmene godisnjeg plana poslovanja biblioteka

izmene godisnjeg plana poslovanja muzej

izmene i dopune finansijskog plana cika jova zmaj

izmene i dopune finansisjskog plana dnevni boravak puz

izmene i dopune godisnjeg programa poslovanja arhiv

izvestaj o poslovanju jkp palanka 2020

izvestaj o radu arhiv

izvestaj o radu biblioteka

izvestaj o radu doma zdravlja

izvestaj o radu jp morava

izvestaj o radu kulturni centar

izvestaj o radu muzej

nadzorni odbor jkp palanka razvoj imenovanje

nadzorni odbor jkp vodovod imenovanje

ombudsman resenje o izboru

postavljanje opstinskog pravobranioca

potvrdjivanje mandata odbornika

prestanak funkcije pravobranilac

program otudjenja i davanja u zakup gradjevinskog zemljista

razresenje clanova skolosog odbora z damnjanovic

skolski odbor gimnazija imenovanje

skolski odbor gimnazija

skolski odbor gosa imenovanje

skolski odbor gosa razresenje

skolski odbor heroj ivan muker imanovanje

skolski odbor him razresenje

skolski odbor zikica damnjanovic

upravni odbor arhiv imenovanje

upravni odbor arhiv razresenje

upravni odbor biblioteka imenovanje

upravni odbor biblioteka razresenje

upravni odbor centar za soc rad imenovanje

upravni odbor centar za soc rad razresenje

upravni odbor cika jova zmaj imenovanje

upravni odbor cika jova zmaj razresenje

upravni odbor kulturni centar imenjvanje

upravni odbor kulturni centar razresenje

upravni odbor muzej razresenje

upravni odbor narodni muzej

 

 

 

ОДЛУКЕ СА 3. СЕДНИЦЕ СО

Одлука Вук Караџић

Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину

Одлука о допуни одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима - младим талентима

Одлука о изменама и допунама одлуке о општинском правобранилаштву

Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације

Одлука о локалном омбудсману општине Смедеревска Паланка

Одлука о озменама и допунама одлуке о давању на коришћење и одржавање градског стадиона

Одлука о озменама и допунама одлуке о општинској управи општине Смедеревска Паланка

Одлука о отуђењу непокретности

Одлука о прибављању непокретности

Одлука о реализацији буџета општине Смедеревска Паланка у делупланираних расхода за услуге социјалне заштите

Одлука о финансирању наставника разредне наставе ОШ Никола Тесла

Одлука о финансирању наставника разредне наставе

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција ЈКП Паланка 2020

Решење о именовању члана школског одбора средње школе Жикица Дамњановић

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка 2

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка

Решење о разрешењу члана школског одбора средње школе Шикица Дамњановић_1

Решење о стављању ван снаге Решења

Решење о усвајању годишњег извештаја о раду Општинске управе

Решењее о усвајању извештаја о извршењу буџета

Сагласност