ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ " МОРАВА" ВЕЛИКА ПЛАНА

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Javni poziv za privredne subjekte Паланка


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Овчар Ксблср Тековине“ доо из Београд ул. Вилине Воде бр.6, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА „Центар за рециклажу електричног и електронског отпада” на кп. бр. 5947/2 КО Смедеревска Паланка I у Смедеревској Паланци ул. Индустријска бр. 70.

Obaveštewe Javnosti


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Михајловић“ д.о.о. Параћин ул. Синђелићева бр. 33, за
одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
пројекта „Бензиске станице 4-резервоара укупног капацитета 95m3” на кп. бр. 6438/2 КО Смедеревска Паланка у Смедеревској Паланци

Obaveštenje javnosti


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву „Телеком Србија“ а.д. Београд, за одлучивање о потреби
процене утицаја затеченог стања на животну средину

Obaveštenje javnosti o podnetom zahtevu Azanja                              Obaveštenje o podnetom zahtevu Kusadak


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О издатој интегралној дозволи за транспорт, складиштење, третман и одлагање
неопасног отпада, на територији општине Смедеревска Паланка носиоца
пројекта „Елдон група“ доо из Смедеревске Паланке, Петра Муњаса бб

Obaveštenje javnosti o izdatoj dozvoli


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за транспорт, складиштење, третман и одлагање неопасног отпада, на територији општине Смедеревска Паланка носиоца пројекта „Елдон група“ доо из Смедеревске Паланке, Петра Муњаса бб

Obaveštenje o podnetom zahtevu


К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Смедеревска Паланка у 2021. години

Konkurs Mediji 2021

obrazac-1-prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja-4

obrazac-1----budzet-projekta

obrazac-2-finansijski-deo-izvestaja

obrazac-2-narativni-i-finansijski-izvestaj


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И    У В И Д

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА СМЕДЕРЕВСКУ ПАЛАНКУ

Oglas za javni uvid za IiD PGR            Oglas za javni uvid za IiD PGR